Zásady ochrany osobních údajů společnosti PHARMA Product Management s.r.o.

Vaše osobní údaje spravujeme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“) a od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení“) zveřejňuje PHARMA Product Management s.r.o. následující informace:

1. Jaké údaje spravujeme a k jakému účelu?
Spravujeme veškeré údaje nutné k vyřízení registrace a učetním operacím po dobu, která je z technologického hlediska nezbytně nutná k realizaci registrace, rezervace ubytování a služeb nebo případné reklamaci. Spravujeme jen takové údaje, které nám zákazník sám dobrovolně poskytne ve chvíli uskutečnění registrace a se souhlasem s Obchodními podmínkami.

2. Jaká jsou moje práva?
Podle článku 15 Nařízení máte právo získat od Správce potvrzení o tom, jestli zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud jsou Vaše osobní údaje opravdu zpracovávány, máte právo k nim získat přístup společně s následujícími informacemi:
* účely zpracování
* kategorie dotčených osobních údajů
* příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
* plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
* existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
* právo podat stížnost u dozorového úřadu .

3. Jak mohu svá práva uplatnit?
Do svých údajů můžete nahlédnout po přihlášení do svého uživatelského nebo prostřednictvím elektronického rozhraní, které jsme za tímto účelem zřídili na adrese web: https://registrace.pharma-pm.cz/personal/
Přes toto rozhraní můžete provést veškeré operace, která jsou vám zaručena v bodě 2, tato služba je zdarma.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Chcete-li se na nás obrátit se svými dotazy, připomínkami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat:
PHARMA Product Management s.r.o.
Havlíčkova 294/3,
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 777 055 624
e-mail: info@pharma-pm.cz

Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna můžeme požadovat přimeřenou úplatu za vyřízení žádosti, která bude podána jinak než protřednictvím elektornického rozhraní na https://registrace.pharma-pm.cz/personal/, které je poskytováno zdarma.

Podle článku 77 Nařízení údajů máte právo, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení Nařízení.

Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz